EDATE : FUNKCE

IE muiné sl cop kouplt? Řešení majetkoprávních vztahů není v kompetenci zprac ovatele dokumentace EIA.

Edate Praha Doprovod-71984

Tézce ranoné zvife lezelo na sarném okra]: Podrobněji se budeme problematikou neionizujícího zá ření zabý basket dále v textu dokumentace při hodnocení vlivů na zdraví oby vatelst va. Takové dllo té mflze proslavit! V období provádění prací lze očekávat provoz motorových křovinořezů a motorových pil, s významnými akustickými vlivy na bezprostřední okolí provádění prací, nikoli vš ak na vz dálenějš í oblasti. Tento nepatrnfr dar vyvolal véeobecmj jasot. Uliénici jsou véude stejni. Stfllet kozy piece - co finého?. At mé roztr-ha iralok, ode]du l1 drive, nei sluzim svgirch éest koz, clever ite?

G. F. Handel - Care Selve

Komentáře:

  • kimabořekl:

    Rychle jste odpověděli.

Odpovědět